แพทย์ประจำคลินิก

คุณหมอจตุรงค์

Director

คุณวุฒิของแพทย์ประจำคลินิก

พ.ศ.2539 แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร 6 ปี

พ.ศ.2543 อนุมัติบัตร สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสูตร 5 ปี

พ.ศ.2551 วุฒิบัตร สาขาต่อยอดศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร 2 ปี

พ.ศ. 2539 – 2543 แพทย์ใช้ทุนสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2543 – 2547 อาจารย์ประจำหน่วยมะเร็งศรีษะและลำคอ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.2547 Free Flap Reconstruction Fellowship training หน่วยมะเร็งศรีษะและลำคอ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

พ.ศ. 2548 – 2549 อาจารย์ประจำหน่วยศรีษะและลำคอ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ.2549 – 2551 แพทย์ต่อยอดสาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2551 – 2559 อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน แพทย์ประจำคลินิก คลินิกหมอจตุรงค์